De Nederlandse Onderzoekers Site

Universitair Hoofddocent

Universitair hoofddocent (UHD) is een wetenschappelijk ambt aan een Nederlandse universiteit

UHD’s zijn docenten aan een universiteit die officieel bevoegd zijn examens af te nemen en die inhoudelijk en organisatorisch betrokken zijn bij het onderzoek en onderwijs van de afdeling waar hij of zij werkzaam is en tevens les geven. UHD’s zijn formeel werkzaam onder supervisie van de hoogleraar van de afdeling waarbij zij werkzaam zijn. In de praktijk genieten zij echter een zeer grote vrijheid bij de invulling van hun werkzaamheden. Voorts kunnen zij leiding geven aan andere medewerkers van hun afdeling, waaronder de universitair docenten. UHD’s hebben geen promotierecht en kunnen dus niet optreden als promotor van een promovendus; alleen hoogleraren hebben dat recht. Wel kunnen zij, evenals trouwens de universitair docenten, optreden als copromotor, wat vaak betekent dat zij het grootste deel van de dagelijkse begeleiding van een promovendus voor hun rekening hebben genomen. De rang van universitair hoofddocent is in 1985 ingesteld ter vervanging van de oude rang wetenschappelijk hoofdmedewerker. Terwijl de promotie tot hoofdmedewerker vrijwel automatisch plaats vond, werden aan de benoeming tot hoofddocent hoge eisen gesteld, die gaandeweg verder aangescherpt werden. De hoofddocent moet in ieder geval gepromoveerd zijn, maar daarnaast ook een aantal publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften op zijn/haar naam hebben staan en over uitstekende onderwijskwaliteiten beschikken.

Doel

Vermeerderen van wetenschappelijke kennis door het opzetten van (inter-)nationale onderzoekslijnen- en programma’s, het leiden van(inter-)nationale wetenschappelijke projecten en het uitvoeren van multidisciplinair / grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Uitdragen van wetenschappelijke kennis door het ontwikkelen en(doen) uitvoeren van methodieken en een wetenschappelijk onderwijsprogramma.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering (inter-)nationaal multidisciplinair /grensverleggend wetenschappelijk onderzoek:

 • coördineert samenhangende deelonderzoeken;
 • draagt zorg voor de afstemming tussen verschillende onderzoekers;
 • adviseert over op te zetten onderzoeken en formuleert probleemstellingen inzake grensverleggende onderzoeksbenaderingen;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen,waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert de resultaten en rapporteert hierover;
 • draagt nieuwe ideeën aan voor het opzetten van vervolgonderzoek.

b. Acquisitie:

 • selecteert potentiële opdrachtgevers op basis van analyses van maatschappelijke behoeften;
 • dient onderzoeksvoorstellen in volgens kwaliteitseisen van opdrachtgevers;
 • begeleidt het contracteren van partners en financiers voorinhoudelijke en financiële participatie in omvangrijke projecten voor.

c. Geeft leiding aan wetenschappelijke projecten:

 • stelt onderzoeksprogramma’s samen voor multidisciplinair /grensverleggend onderzoek;
 • zet het onderzoek inhoudelijk op qua probleemstelling, aanpak,methodologie en einddoel;
 • zet het onderzoek organisatorisch op qua projectorganisatie,aantal mensen, middelen en materiaal, fasering, kwaliteitsbewakingen doorlooptijd en kosten;
 • begeleidt promovendi als co-promotor;
 • stuurt onderzoekers en medewerkers aan die diverse ondersteunende taken bij het onderzoek hebben;
 • voert functionering- en beoordelingsgesprekken.

d. Kennisoverdracht:

 • stelt wetenschappelijke publicaties op n.a.v. uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • houdt intern en (inter)nationaal voordrachten over uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • adviseert bij vraagstellingen op basis van reeds uitgevoerd onderzoek.

e. Onderwijsontwikkeling en uitvoering:

 • draagt zorg voor de integratie van onderzoeksresultaten in het onderwijs;
 • ontwikkelt methodieken;
 • ontwikkelt en evalueert een onderwijsprogramma;
 • draagt zorg voor de afstemming van het onderwijsprogramma op landelijke eindtermen;
 • bereidt practica, werkcolleges en hoorcolleges voor;
 • begeleidt practica, werkcolleges en verzorgt hoorcolleges;
 • past afstudeeropdrachten in binnen het onderzoeksplan;
 • levert input voor de beoordeling van afstudeerstudenten.

f. Deelnemen en / of leidinggeven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het UMC.

(Bron: FuWaVAZ: Functiewaardering Vereniging Academische Ziekenhuizen)

le corps et la peau connaissent de faibles niveaux de Baclofène. La concentration de vitamine D d’une personne augmente d’environ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie