De Nederlandse Onderzoekers Site

Postdoc

Een Postdoc (Engels, afkorting van: post-doctoral researcher, met andere woorden: na de wetenschappelijke promotie) is een veelal pas gepromoveerde junior onderzoeker, die op basis van een tijdelijk contract (variërend van één tot vijf jaar) zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verricht aan een universiteit

Veelal betreft het een voortzetting van of een vervolg van het onderzoek dat deze reeds als promovendus had verricht, en doorgaans is de aanstelling als postdoc aan een andere universiteit dan die waar de onderzoeker is gepromoveerd.

Kreeg de persoon gedurende het promotieonderzoek veel begeleiding, in de hoedanigheid van deze functie geniet hij of zij veel meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het onderzoeksproject en het verwerven van gelden hiervoor.

De bedoeling is dat een postdoc na een aantal jaren definitief wordt aangesteld als vaste onderzoeker aan een universiteit. In de praktijk zijn er in veel wetenschapsgebieden veel meer postdocs dan er vraag is naar vast aangesteld wetenschappelijk personeel (Bron: Wikipedia).

Doel

Vermeerderen van wetenschappelijke kennis en kennisoverdrachtdoor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de onderzoekslijn van de afdeling.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek binnen een vastgesteld onderzoeksplan:

 • formuleert probleemstellingen;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen,waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert de resultaten en rapporteert hierover.

b. Kennisoverdracht:

 • stelt wetenschappelijke publicaties op n.a.v. uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • houdt intern en extern voordrachten over uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • adviseert bij vraagstellingen op basis van reeds uitgevoerd onderzoek.

c. Verzorging van onderwijsonderdelen:

 • bereidt onderwijsbijeenkomsten / practica voor studenten /cursisten voor;
 • creëert condities voor leerprocessen;
 • draagt kennis over;
 • past diverse didactische werkvormen toe;
 • begeleidt en coacht studenten en cursisten bij opdrachten;
 • stelt tentamen- en examenopgaven op of neemt mondeling en schriftelijk tentamens en examens af;
 • beoordeelt tentamens en examens.

d. Onderzoeksbegeleiding:

 • geeft werkopdrachten en -instructies aan onderwijsondersteunend personeel, passend bij het onderzoeksplan, teneinde de doelstellingen van het onderzoeksplan te realiseren.

(Bron: FuWaVAZ: Functiewaardering Vereniging Academische Ziekenhuizen)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie