De Nederlandse Onderzoekers Site

Wetenschappelijk Onderzoeker

Onderzoek vindt meestal plaats in een laboratorium, hoewel sommige takken van de wetenschap vooral veldonderzoek bedrijven

De wetenschappelijk onderzoeker is echter niet alleen in het laboratorium bezig. In het bijhouden van het labjournaal kan ook veel tijd zitten, net als het opzetten van nieuwe onderzoeken. Voor medisch onderzoek zijn veel richtlijnen en vaak is voor dit onderzoek toestemming nodig van een medisch ethisch commissie. De aanvraag hiervoor wordt ook door onderzoekers gedaan, net als aanvragen voor eventuele subsidie. De resultaten dienen ook gerapporteerd te worden, zodat anderen hier kennis van kunnen nemen. Daarnaast zullen veel onderzoekers ook tijd besteden aan het doornemen van andermans resultaten.

Onderzoek is fundamenteel of toegepast

Fundamenteel onderzoek wordt meestal aan universiteiten uitgevoerd, hierbij zoekt men naar nieuwe kennis. Het gaat hier om “weten om het weten”. Zo kan er bij universiteit onderzoek worden gedaan naar een bepaalde ziekte, zonder dat daar direct een nieuwe behandeling uitkomt. Toegepast onderzoek vindt meestal plaats bij bedrijven, hierbij is het doel commercieel. Zo kan een autofabrikant op zoek zijn naar een zuinigere motor, omdat hier een markt voor is. Als de zuinigere motor er is, zal deze wellicht vaak verkocht worden en zo geld opbrengen. De uitkomst van fundamentele onderzoeken wordt vaak gepubliceerd in vaktijdschriften, zodat de resultaten voor iedereen bekend zijn. Zo kan eenieder voortbouwen op de nieuwe kennis.

Toegepast onderzoek wordt daarentegen vaak vastgelegd in patenten, zodat alleen de onderzoekers (of het bedrijf waarin het onderzoek is verricht) met de nieuwe kennis geld kan gaan verdienen (Bron: Wikipedia).

Wetenschappelijk onderzoeker 10

Doel

Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een deelgebied binnen een vastgesteld onderzoeksplan met als doel het vermeerderen van wetenschappelijke kennis binnen een deelgebied.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek op deelgebied:

 • toetst probleemstellingen uit het onderzoeksplan en past deze zo nodig aan;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen, waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert resultaten en rapporteert hierover in overleg met de projectleider van het onderzoek;
 • draagt ideeën aan voor het opzetten van vervolgonderzoek;
 • draagt zorg voor de uitvoering van opdrachten en schakelt daarbij zo nodig derden in ten behoeve van het verzamelen en ordenen van gegevens/informatie.

b. Kennisoverdracht:

 • stelt publicaties op over uitgevoerd onderzoek;
 • houdt intern en extern voordrachten over uitgevoerd onderzoek;
 • begeleidt o.a. studenten bij de uitvoering deelonderzoek.

Wetenschappelijk onderzoeker 11

Doel

Begeleiden van wetenschappelijke deelprojecten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen vastgestelde onderzoeksplannen met als doel het vermeerderen van wetenschappelijke kennis binnen een vakgebied.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek:

 • formuleert probleemstellingen;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen, waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert de resultaten en rapporteert hierover;
 • draagt ideeën aan voor het opzetten van vervolgonderzoek;
 • bewaakt intellectueel eigendom van uitgevoerd onderzoek.

b. Kennisoverdracht:

 • stelt publicaties op in (internationale) tijdschriften n.a.v. uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • houdt intern en extern (internationaal) voordrachten over uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • adviseert bij vraagstellingen op basis van reeds uitgevoerd onderzoek.

c. Begeleiding van wetenschappelijke deelprojecten:

 • doet voorstellen voor de onderzoeksopzet ten aanzien van probleemstelling, aanpak, methodologie en einddoel;
 • zet deelonderzoek organisatorisch op qua projectorganisatie, aantal mensen en middelen, fasering, kwaliteitsbewaking en doorlooptijd en kosten.

d. Verkrijging subsidies/werving fondsen:

 • dient onderzoeksvoorstellen in om subsidies voor deelprojecten te verkrijgen.

Wetenschappelijk onderzoeker 12

Doel

Mede opzetten van onderzoekprogramma’s, leiden van wetenschappelijke projecten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op een vakgebied met als doel het vermeerderen van wetenschappelijke kennis op het gehele vakgebied.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek:

 • adviseert over op te zetten onderzoeken en formuleert probleemstellingen;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen, waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert de resultaten en rapporteert hierover;
 • draagt ideeën aan voor het opzetten van vervolgonderzoek;
 • bewaakt intellectueel eigendom van uitgevoerd onderzoek.

b. Kennisoverdracht:

 • stelt publicaties op in (internationale) tijdschriften n.a.v. uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • houdt intern en extern (internationaal) voordrachten over uitgevoerde projecten en werkzaamheden;
 • adviseert bij vraagstellingen op basis van reeds uitgevoerd onderzoek.

c. Begeleiding van wetenschappelijke projecten:

 • inventariseert en analyseert onderzoeksbehoeften;
 • draagt bij aan het samenstellen van een onderzoeksprogramma;
 • geeft inhoudelijke leiding aan een (deel van een) onderzoeksgroep en/of promovendi;
 • zet het onderzoeksprogramma inhoudelijk mede op qua probleemstelling, aanpak, methodologie en einddoel;
 • zet het onderzoeksprogramma organisatorisch mede op qua projectorganisatie, aantal mensen en middelen, fasering, kwaliteitsbewaking en doorlooptijd en kosten.

d. Verkrijging subsidies/werving fondsen:

 • selecteert potentiële subsidieverstrekkers;
 • dient onderzoeksvoorstellen in volgens kwaliteitseisen van subsidieverstrekkers;
 • contracteert partners en financiers voor inhoudelijke en financiële participatie.

(Bron: FuWaVAZ: Functiewaardering Vereniging Academische Ziekenhuizen)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie