De Nederlandse Onderzoekers Site

Junior Onderzoeker

Een Junior Onderzoeker voert onderzoek uit gericht op het afronden van een promotie binnen een vastgesteld onderzoeksplan ter verkrijging van een research-doctoraat (PhD), teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en inzichten in de onderzoekslijn van de afdeling.

Resultaatgebieden

a. Uitvoering wetenschappelijk onderzoek binnen een vastgesteld onderzoeksplan:

 • toetst probleemstellingen uit het onderzoeksplan en past deze zo nodig aan;
 • verricht literatuurstudie;
 • draagt zorg voor het verrichten van proefnemingen, waarnemingen, gegevensverzameling e.d.;
 • analyseert en interpreteert de resultaten en rapporteert hierover in overleg met de (co)promotor;
 • stelt, in overleg met de (co)promotor, overzicht op van de te verwachten uitgaven in het kader van het onderzoek, uitgaande van het onderzoeksplan, teneinde periodiek een budget op te stellen;
 • draagt nieuwe ideeën aan voor het opzetten van vervolgonderzoek.

b. Kennisoverdracht:

 • stelt wetenschappelijke publicaties op over het uitgevoerde onderzoek;
 • houdt intern en extern voordrachten over het uitgevoerde onderzoek;
 • schrijft een proefschrift.

c. Verzorging van onderwijsonderdelen:

 • bereidt onderwijsbijeenkomsten / practica voor studenten /cursisten voor;
 • creëert condities voor leerprocessen;
 • draagt kennis over;
 • past diverse didactische werkvormen toe;
 • begeleidt en coacht studenten en cursisten bij opdrachten;
 • stelt zo nodig tentamen- en examenopgaven op, neemt mondeling en schriftelijk tentamens en examens af en/of beoordeelt tentamens en examens.

d. Onderzoeksbegeleiding:

 • geeft werkopdrachten en -instructies aan onderwijsondersteunend personeel, passend bij het onderzoeksplan, teneinde de doelstellingen van het onderzoeksplan te realiseren.

Doctor of Philosophy (afkorting: PhD is een Amerikaanse variant op de academische titel doctor. Het betreft een research-doctoraat en is in vele landen de hoogste academische graad die iemand kan behalen. Deze graad kan alleen verkregen worden door het doen van promotieonderzoek. Iemand die bezig is met zijn promotieonderzoek wordt ook wel een ‘PhD student’ of ‘PhD candidate’ genoemd, wat vergelijkbaar is met de functie promovendus in Nederland, of de functie doctorandus in België.

(Bron: FuWaVAZ: Functiewaardering Vereniging Academische Ziekenhuizen)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie